هماهنگی: 22185035 (21) 98+ / موبایل: 5337925 (912) 98+ / info@setarvand.com / هماهنگی تهران: خیابان ولنجک. خیابان 13
مقالات

- تکنولوژی تولید آب از هوا
- آبیاری مزارع کشاورزی با رطوبت هوا
- بازچرخانی آب توسط دستگاه های تولید آب از هوا
- تولید آب از هوا در شرایط خشک بیابانی