هماهنگی: 22185035 (21) 98+ / موبایل: 5337925 (912) 98+ / info@setarvand.com / هماهنگی تهران: خیابان ولنجک. خیابان 13
ویدئو

- توربین بادی WMS1000
- دوش کم مصرف
- پروژه روستایی (مکزیک)
- تولید آب از هوا در جزیره قشم
- تولید آب در شرایط خشک و بیابانی
- دستگاه آبساز (500 لیتری)
- مزارع تولید آب از هوا