هماهنگی: 22185035 (21) 98+ / موبایل: 5337925 (912) 98+ / info@setarvand.com / هماهنگی تهران: خیابان ولنجک. خیابان 13
پروژه روستایی تولید آب از هواجهت کسب اطلاعات بیشتر  در مورد نحوه فروش و قیمت دستگاه های تولید آب از رطوبت هوا با متخصصان سبز انرژی تماس بگیرید.